search expand

Uutis­kir­je 3/2020

Kehi­tys­hank­keet

Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu (RIKE), AHOT- ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­hank­kees­sa eli RAP+ val­mis­tel­laan Pepin väli­ver­sio­ta, jon­ka tavoi­te­ai­ka­tau­lu on maa­lis­kuun 2020 loppu. 

 • RIKE-osa­pro­jek­tis­sa on ensim­mäi­nen kehi­tys­pa­ket­ti (KPR1) hyväk­syt­ty ja toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin (KPR2) työt ete­ne­vät, ja tes­taus­ta suun­ni­tel­laan huhtikuulle. 
 • AHOT-osa­pro­jek­tin kol­mes­ta kehi­tys­pa­ke­tis­ta on par­hail­laan käyn­nis­sä toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin (KPA2) tes­tauk­set. Kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin (KPA3) töi­tä aloi­tel­laan par­hail­laan. Pro­jek­tis­sa on saa­tu hyviä koke­muk­sia AHOT-lähi­päi­vän yhteis­tes­tauk­ses­ta. Tois­ta yhteys­tes­taus­päi­vää ollaan­kin suun­nit­te­le- mas­sa maa­lis­kuun loppupuolelle. 
 • P+-osaprojektissa on kah­dek­san eril­lis­tä kehi­tys­pa­ket­tia, joi­den koot vaih­te­le­vat. Nel­jäs paket­ti on työn alla ja sen tes­taus alkaa maa­lis­kuus­sa. Vii­den­nen pake­tin läpi­käyn­tiä on aloitettu.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­män 12.2.2020 kokouk­ses­sa hyväk­syt­tiin Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lu Pep­pi-kon­sor­tion uusim­mak­si jäse­nek­si. Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gi­set pain­opis­teet 2020 – 2025 ovat val­mis­tu­neet ja hyväk­syt­ty. Stra­te­gias­sa lin­ja­taan kehi­tyk­sen pain­opis­tei­tä, kil­pai­lu- ja muu­tos­ky­kyä sekä tek­no­lo­gis­ta kehi­tys­tä seu­raa­vil­le vuo­sil­le. Stra­te­gian toi­meen­pa­no ja sovit­tu­jen toi­min­ta­ta­po­jen käyt­töön­ot­to todet­tiin tärkeäksi. 

Stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man työs­tä­mi­nen jat­kuu koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä ja tee­ma­ryh­mis­sä. Kes­kus­te­lu kon­sor­tion ohjaus­mal­lin kehit­tä­mi­ses­tä jat­kuu kesä­kuun kehit­tä­jä­päi­vil­lä. Ohjaus­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 8.5.2020.

Pep­pi on rekis­te­röi­ty tava­ra­merk­ki, jon­ka omis­ta­vat Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu. Tava­ra­mer­kin käyt­töä sää­te­lee Tava­ra­merk­ki­la­ki (544/2019).

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män alku­vuo­den kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ja pää­tet­ty mm. seu­raa­via asioita: 

 • Pep­pi-ver­sio­haa­ras­sa 2.3 ole­vien toi­min­nal­li­suuk­sien ja kor­jauk­sis­ta on teh­ty koon­ti, joka on saa­ta- vil­la kon­sor­tion Wiki-sivul­la (link­ki koon­ti­si­vul­le). 
 • Tee­ma­ryh­mien syk­syl­lä 2019 koos­ta­mien kehi­tys­pa­ket­tien kil­pai­lu­tuk­sen toteut­taa CSC Met­ro­po­lian toimeksiannosta. 
 • Omis­ta­ja­vas­tuul­le kuu­lu­vil­le kor­jauk­sil­le perus­te­tun HALOO-tuki­ka­na­van käyt­töön­o­ton tilan­ne ja tu- kipyyn­tö­jen käsittelymalli. 
 • Sisäl­löl­li­set tee­ma­ryh­mät vas­taa­vat omien aluei­den­sa Pep­pi-ohjei­den sisällöstä. 
 • Kai­kil­le tee­ma­ryh­mil­le yhtei­sen mata­lan kyn­nyk­sen ver­tais­tuen työs­ken­te­ly­alus­tan perus­ta­mi­nen on työn alla. 
 • Tek­ni­sis­sä asiois­sa esi­tel­tiin toi­min­ta­ta­pa, jol­la Pepin asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sia voi­daan jakaa muil­le Pep­pi-kon­sor­tion jäse­nil­le. Toi­min­ta­ta­paa kehi­te­tään koke­mus­ten ker­tyes­sä ja palaut­teen pe- rusteella. 
 • Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te val­mis­tuu 5/2020 men­nes­sä. Tämän jäl­keen teh­dään tilan­near­vio­ta koko Pepin saavutettavuusselosteesta. 
 • Tes­tausau­to­maa­tion työ­ka­lu­ja on kar­toi­tet­tu, työ jat­kuu nii­den arvioin­nil­la ja pilotoinnilla.

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Ryh­mäs­sä on sel­vi­tel­ty Opin­to­pol­ku-uudis­tuk­sen aiheut­ta­mia muu­tos­tar­pei­ta Kou­lu­tuk­set-osioon. Alku­vuo­den aika­na on kar­toi­tet­tu Kou­lu­tuk­sen taso­tie­don käyt­töä ope­tus­suun­ni­tel­man ele­men­teis­sä ja kerät­ty tie­toa nii­hin liit­ty­vis­tä kehitystarpeista.

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Alku­vuon­na käyn­nis­tet­tiin Opis­ke­luoi­keuk­siin liit­ty­vät kir­jauk­set ‑työ­ryh­mä, jon­ka tavoit­tee­na on teh­dä kat- tavat ohjeet opis­ke­luoi­keuk­sien ja läs­nä­olo­jen kir­jaa­mi­ses­ta. Eril­li­sel­lä ver­tais­tuen Mood­le-alu­eel­la on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Ryh­mäs­sä on käsi­tel­ty seu­raa­vien kehi­tys­pa­ket­tien (OPI‑2, OPI- 3) kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia. Lisäk­si kokouk­sis­sa on ollut aihee­na ajan­koh­tai­set suo­si­tuk­set, menet­te­ly­oh­jeet ja tie­don­siir­to­jen muutokset.

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

HOPS-toi­min­nal­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seen kes­kit­ty­nyt pien­ryh­mä aloit­ti työs­ken­te­lyn. Työs­ken­te­lyn tavoit- tee­na on kar­toit­taa kehi­tys­tar­pei­ta ja mää­ri­tel­lä nii­hin rat­kai­su­ja, kuten hyväk­sy­mis- ja muok­kaus­päi­vä­mää­rät, HOPS-rapor­tit ja ‑haut. OPO-ryh­män esit­tä­mien kehit­tä­mi­seh­do­tus­ten prio­ri­soin­ti on menossa.

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Ryh­mäs­sä on käsi­tel­ty kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia ja nii­den tär­keys­jär­jes­tys­tä. Lisäk­si on käy­ty läpi Suun­nit­te­le ja tee ope­tuk­sen varauk­sia ‑toi­min­toa ja kes­kus­tel­tu mah­dol­li­sis­ta kehittämistarpeista.

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Vuo­den alus­ta ryh­mäs­sä aloit­ti uusi puheen­joh­ta­ja San­na Waris Oulun yli­opis­tos­ta ja vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Johan­na Hut­tu­nen Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta. Kokouk­sis­sa on käy­ty opis­ke­li­ja­kiin­tiöi­hin liit­ty­vien kehit- tämi­seh­do­tus­ten val­mis­te­lua pie­nem­mäl­lä ryh­mäl­lä ja jat­ket­tu syk­syn 2019 käy­tän­töä kokous­ten tee­moi­tuk- ses­ta. Hel­mi­kuus­sa käy­tiin läpi tent­tien käsit­te­lyä Pepis­sä ja tutus­tut­tiin yhden kor­kea­kou­lun nykyi­siin käy- täntöihin.

VUOSI – Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

Ryh­mäs­sä on kes­kus­tel­tu tar­pees­ta luo­da toteu­tuk­sia auto­maat­ti­ses­ti ope­tus­suun­ni­tel­man ajoi­tuk­sen perus- teel­la. Asian suun­nit­te­lua jat­ke­taan pie­nem­mäl­lä ryh­mäl­lä. Kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty vuo­si­suun­nit­te­luun liit- tyvien haku­toi­min­to­jen laa­jen­nus­ta, TAS-väli­neen ja vuo­si­suun­nit­te­luun liit­ty­vien raport­tien kehittämistä.

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Kou­lu­tus­tar­jon­ta­tie­don siir­tä­mi­nen ja päi­vit­tä­mi­nen Opin­to­pol­kuun uuden mal­lin mukai­ses­ti on työn alla. Ryh­mäs­sä on käsi­tel­ty Pepin eri ver­sioi­hin liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kon­sor­tion läh­de­koo­din jake­lua­lus- tan tilan­net­ta. Alku­vuon­na on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­si­na asioi­na Exam-Pep­pi ‑suo­ri­tusin­te­graa­tio­ta, IDM-integ- raa­tio­ta ja Exc­han­ge-synk­ro­noin­tia. Tek­ni­sen ryh­män työ­pa­jaa on suun­ni­tel­tu loppukeväälle.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Alku­tal­ven aika­na on käy­ty läpi moduu­liin liit­ty­viä kehi­ty­seh­do­tuk­sia, käy­tän­tei­tä ja sovit­tu jat­ko­työs­ken­te- lys­tä pie­nem­mis­sä ryhmissä.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2020

Pep­pi-kon­sor­tion kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään kuu­den­nen ker­ran 15.–16.6.2020 Hel­sin­gis­sä. Ohjel­ma sisäl­tää mm. kon­sor­tion stra­te­gian ja sen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man esit­te­lyn. Päi­vät jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Met- ropo­lian uudel­la Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Kehit­tä­jä­päi­vien sisäl­tö­tar­pei­ta ja ‑ideoi­ta pyy­de­tään päi­vit­tä­mään Wiki-sivul­le Kehit­tä­jä­päi­vien suun­nit­te­lu tai lähet­tä­mään säh­kö­pos­tit­se tämän tie­dot­teen toimittajalle. 

Vies­tin­tä

Pep­pi-kon­sor­tios­sa otet­tiin tam­mi­kuus­sa 2020 käyt­töön yhtei­nen kalen­te­ri, johon päi­vi­te­tään kon­sor­tion eri tee­ma- ja toi­min­ta­ryh­mien kokous­ten aika­tau­lut. Kalen­te­ri löy­tyy kon­sor­tion Wikin etusi­vul­ta (link­ki kalen­te­riin). Kalen­te­rin tavoit­tee­na on avoin tie­dot­ta­mi­nen kokousai­ka­tau­luis­ta ja pääl­lek­käi­syyk­sien vält­tä­mi­nen. Pep­pi-kon­sor­tion vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma on tekeil­lä. Vies­tin­tää koh­den­ne­taan tar­kem­min ja lisä­tään kon­sor­tion jäse­nil­le. Samal­la kon­sor­tion www- ja Wiki-sivu­jen raken­net­ta ja sisäl­töä päivitetään. 

Pep­pi-kon­sor­tio www.peppi-konsortio.fi Työ­ryh­mien työs­ken­te­ly Pep­pi-kon­sor­tion Wiki-sivustolla 

Tie­dot­teen toi­mit­ta­ja ja lisätietoja: 

Anna­ma­ria Aho­nen, Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu annamaria.ahonen@metropolia.fi