search expand

Pep­pi-kon­sor­tio

Pep­pi-kon­sor­tio on kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den yhteen­liit­ty­mä, joka edel­leen kehit­tää Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suut­ta. Jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus tukee kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ope­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä pro­ses­se­ja yhdis­tä­mäl­lä opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien sekä opin­to­hal­lin­non teh­tä­vät yhteen koko­nai­suu­teen.

Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus sisäl­tää pal­ve­lu­ja mm. kou­lu­tus­ten, ope­tus­suun­ni­tel­mien, ope­tus­tar­jon­nan sekä ope­tuk­sen toteu­tuk­sen suun­nit­te­luun ja jul­kai­suun, opet­ta­jien työ­jär­jes­tys­suun­nit­te­luun, opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to­jen suun­nit­te­luun sekä opin­to­suo­ri­tus­ten arvioin­tiin.

Kon­sor­tio on avoin kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioil­le. Kon­sor­tion jäse­net voi­vat tar­jo­ta toi­sil­leen käyt­tö­tu­kea, ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä sekä mui­ta tuki- ja yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta oma­na toi­min­ta­naan.

Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mi­nen kon­sor­tios­sa on jäsen­läh­töis­tä. Kon­sor­tion temaat­ti­set ryh­mät suun­nit­te­le­vat ja mää­rit­te­le­vät Pepin tule­vien ver­sioi­den uudet omi­nai­suu­det sekä muu­tos­koh­teet. Kon­sor­tion tek­ni­nen ryh­mä puo­les­taan käsit­te­lee esi­mer­kik­si Pepin yllä­pi­toon ja ongel­ma­ti­lan­tei­siin liit­ty­viä käy­tän­tö­jä ja suun­nit­te­lee Pepin tek­ni­seen toi­mi­vuu­teen liit­ty­viä kehi­tys­tar­pei­ta. Laa­jem­pien uusien toi­min­to­ko­ko­nai­suuk­sien toteut­ta­mi­nen pro­jek­toi­daan eril­li­sik­si kehi­tys­pro­jek­teik­si, joi­hin kon­sor­tion jäse­net tuo­vat kor­vaa­mat­to­man asian­tun­te­muk­sen­sa. Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­taa joh­taa toi­min­nan­joh­ta­ja ja kehi­tys­tar­pei­den kehi­tyk­sen koor­di­noin­nis­ta huo­leh­tii Koor­di­naa­tio­ryh­mä.

Pep­pi-kon­sor­tion voi­ma­kas kas­vu jat­kui vuon­na 2018. Kon­sor­tios­ta on muo­dos­tu­nut kes­kei­sin ja mer­kit­tä­vin oppi­mi­sen ja ope­tuk­sen tuki­pal­ve­lui­den kehit­tä­jäyh­tei­sö Suo­men kou­lu­tus­sek­to­ril­la.

Kon­sor­tioon kuu­luu noin 80% Suo­men kor­kea­kou­luis­ta. Jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den kau­pal­li­set ja jake­luoi­keu­det suo­ma­lai­sel­la kou­lu­tus­sek­to­ril­la omis­ta­vat Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy ja Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy.

Mukaan Suo­men nopeim­min kas­va­vaan kou­lu­tusek­to­rin kehit­tä­jäyh­tei­söön ja Pep­pi-käyt­tä­jäk­si? Ota yhteyt­tä kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jaan!