Jäse­net

Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan kes­kiös­sä ovat sen jäse­net, avoi­muus ja yhdes­sä teke­mi­nen. Jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suut­ta kehi­te­tään käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti, sil­lä sen ver­siot suun­ni­tel­laan jäse­nor­ga­ni­saa­tioi­den asian­tun­ti­jae­dus­ta­jien toi­mes­ta. Kysy­myk­siä ja rat­kai­su­mal­le­ja jae­taan kuu­kausit­tai­sis­sa Temaat­tis­ten- ja Tek­ni­sen työ­ryh­mien kokouk­sis­sa sekä pie­nem­pien, erik­seen kokoon­tu­vien työ­ryh­mien tapaa­mi­sis­sa mm. lii­tän­näis­ten kehit­tä­mi­seen liit­tyen. Kon­sor­tion vuo­den koho­koh­ta on Pep­pi-kesä­päi­vät, jol­loin kon­sor­tion jäse­net tapaa­vat kas­vok­kain ja kuu­le­vat tois­ten­sa kuu­lu­mi­sia esi­tel­mien muo­dos­sa sekä jaka­vat tie­to­tai­to­aan työ­pa­jois­sa. Myös kesä­päi­vät jär­jes­te­tään jäsen­ten toi­mes­ta, jol­loin kaik­ki saa­vat vai­kut­taa päi­vien sisäl­töön.

Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den oikeu­det suo­ma­lai­sel­la kou­lu­tus­sek­to­ril­la omis­ta­vat Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy ja Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy.

Kon­sor­tion toi­mi­joi­den vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det

  • Pep­pi-kon­sor­tio ei vas­taa ohjel­mis­to­jen käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­ta, käyt­tö­tues­ta, asen­nuk­sis­ta, inte­graa­tiois­ta tai pal­ve­lin­ten yllä­pi­dos­ta. Nämä pal­ve­lut kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat itse tai hank­ki­vat kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta.
  • Kon­sor­tion jäse­net voi­vat tar­jo­ta käyt­tö­tu­kea, ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä sekä mui­ta tuki- ja yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta oma­na toi­min­ta­naan.
  • Kon­sor­tion jäse­nor­ga­ni­saa­tiot vas­taa­vat itse sii­tä, että osal­lis­tu­vat aktii­vi­ses­ti kon­sor­tion toi­min­taan (käy­tän­nös­sä sisäl­löl­li­sen ja tek­ni­sen ryh­män kaut­ta) ja otta­vat osaa esi­mer­kik­si jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suut­ta kos­ke­viin pää­tök­siin.
  • Toi­min­nan­joh­ta­ja vas­taa kon­sor­tion toi­min­nan päi­vit­täi­ses­tä joh­ta­mi­ses­ta, uusien asiak­kai­den han­kin­nas­ta, sopi­mus­asiois­ta sekä mark­ki­noin­nis­ta.