search expand

Pep­pi-kon­sor­tio on kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den yhteen­liit­ty­mä. Pep­pi-kon­sor­tios­ta on muo­dos­tu­nut kes­kei­sin ja mer­kit­tä­vin oppi­mi­sen ja ope­tuk­sen tuki­pal­ve­lui­den kehit­tä­jäyh­tei­sö Suo­men kou­lu­tus­sek­to­ril­la. Kon­sor­tioon kuu­luu yli 85% Suo­men kor­kea­kou­luis­ta.