Ter­ve­tu­loa Pep­pi-kon­sor­tioon!

Pep­pi-kon­sor­tio on han­kin­tayk­sik­kös­ta­tuk­sen omaa­vien kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den yhteen­liit­ty­mä ja kehittäjä­yhteisö, joka edel­leen kehit­tää Pep­pi-jär­jes­tel­mä­­ko­ko­nai­suut­ta. Pep­pi on avoin SOA-mene­tel­min raken­net­tu järjestelmä­kokonaisuus, joka tukee kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den ope­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä pro­ses­se­ja yhdis­tä­mäl­lä opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien sekä opin­to­hal­lin­non teh­tä­vät saman järjestelmä­kokonaisuuden alle. Pepin kehit­tä­mi­nen on käyttäjä­lähtöistä, sil­lä kon­sor­tion jäse­net vas­taa­vat uusien ver­sioi­den sisäl­löis­tä.

Pep­pi on täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan yli­opis­to­ja, ammatti­korkeakouluja ja toi­sen asteen oppi­lai­tok­sia. Jär­jes­tel­mä on tar­jol­la konsortio­mallilla, johon voi­vat liit­tyä koulutus­organisaatiot, jot­ka ovat Lain jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ja käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sis­ta 5§:ssä tar­koi­tet­tu­ja han­kin­tayk­si­köi­tä (Link­ki).

Pepin käyttöönotto­päätöksen on teh­nyt jo noin 80 pro­sent­tia Suo­men korkea­kouluista. Teh­kää tekin niin!