Lii­ty jäse­nek­si

Pep­pi-kon­sor­tio on avoin kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioil­le sekä Pep­pi-jär­jes­tel­mään liit­ty­viä pal­ve­lu­ja tar­joa­vil­le yri­tyk­sil­le. Uusil­le jäse­nil­le tar­jo­taan ohjel­mis­to­jen käyt­tö­oi­keus sekä oikeus osal­lis­tua jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­seen.

Kon­sor­tioon liit­ty­vät orga­ni­saa­tiot mak­sa­vat liit­ty­mis­mak­sun, jon­ka jäl­keen ne mak­sa­vat pal­ve­lui­den käy­tön laa­juu­den mukai­sen kehit­tä­mis­mak­sun. Kaik­ki kor­kea­kou­lu­jen mak­sut poh­jau­tu­vat las­ken­nal­li­seen koko­päi­väis­ten opis­ke­li­joi­den luku­mää­rään (FTE), ja kehit­tä­jä­jä­se­ni­nä toi­mi­vien yri­tyk­sen mak­sut nii­den toi­mia­lan lii­ke­vaih­toon.

Kiin­nos­tuit­ko Pep­pi-kon­sor­tios­ta? Haluat­ko mukaan Suo­men nopeim­min kas­va­vaan jär­jes­tel­mään? Ota yhteyt­tä kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­ja Tuo­mas Ora­maan (p. 050 401 34 99, tuomas.orama@metropolia.fi).