Jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus

Pep­pi-jär­jes­tel­mä on toteu­tet­tu kat­ta­maan kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den kou­lu­tuk­sen alu­een tie­to­jär­jes­tel­mä­tar­peet kan­sal­li­sen vii­teark­ki­teh­tuu­rin mukai­ses­ti.

Jär­jes­tel­män toi­min­nal­li­suu­det on jao­tel­tu roo­li­koh­tai­sil­le työ­pöy­dil­le. Kun­kin työ­pöy­dän perus­käyt­tö­oi­keu­det mää­rit­ty­vät orga­ni­saa­tion käyt­tä­jä­roo­lien mukai­ses­ti ja nii­tä voi tar­ken­taa jär­jes­tel­män oikeus­hal­lin­nan kaut­ta.

Pep­pi-lii­tän­näis­pal­ve­luil­la täy­den­ne­tään ydin-Pepin pal­ve­lu­va­li­koi­maa. Pep­pi-lii­tän­näis­pal­ve­lut ovat yksit­täis­ten kon­sor­tion jäsen­ten omis­ta­mia, ja ne voi­vat myy­dä oikeuk­sia lii­tän­näis­pal­ve­lui­den käyt­töön muil­le kon­sor­tion jäse­nil­le. Ole­mas­sa ole­via lii­tän­näis­pal­ve­lui­ta ovat esi­mer­kik­si opin­to-opas, opin­to­jak­so­pa­lau­te­jär­jes­tel­mä, luk­ka­ri­ko­ne sekä kou­lu­tus­ha­ku.

Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­koi­suu­den käyt­töön­ot­to edel­lyt­tää laa­ja­mit­tais­ta käyt­töön­ot­to­pro­jek­tia, joka on suun­ni­tel­ta­va huo­lel­la. Esi­mer­kik­si kor­kea­kou­luis­sa pit­kään käy­tös­sä ollei­den opis­ke­li­ja­re­kis­te­rei­den sisäl­tä­mien tie­to­jen siir­tä­mi­nen Pep­piin edel­lyt­tää usei­den kuu­kausien työ­tä. Uuden jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toon liit­tyy usein myös toi­min­ta­ta­poi­hin ja pro­ses­sei­hin liit­ty­viä muu­tok­sia, joi­den suun­nit­te­luun ja jal­kaut­ta­mi­seen on niin ikään varat­ta­va sekä hen­ki­lö- että aika­re­surs­se­ja. Pep­pi-kon­sor­tio ei vas­taa jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den käyt­töön­ot­toi­hin liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä, kuten jär­jes­tel­män asen­nuk­ses­ta tai pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta. Pepin käyt­töön­ot­to­pro­jek­tia suun­nit­te­le­vien orga­ni­saa­tioi­den kan­nat­taa­kin hank­kia käyt­töön­o­ton tukea esi­mer­kik­si kon­sor­tion kehit­tä­jä­jä­se­nil­tä.