Järjestelmäkokonaisuus

Peppi-järjestelmä on toteutettu kattamaan koulutusorganisaatioiden koulutuksen alueen tietojärjestelmätarpeet kansallisen viitearkkitehtuurin mukaisesti.

Järjestelmän toiminnallisuudet on jaoteltu roolikohtaisille työpöydille. Kunkin työpöydän peruskäyttöoikeudet määrittyvät organisaation käyttäjäroolien mukaisesti ja niitä voi tarkentaa järjestelmän oikeushallinnan kautta.

Peppi-liitännäispalveluilla täydennetään ydin-Pepin palveluvalikoimaa. Peppi-liitännäispalvelut ovat yksittäisten konsortion jäsenten omistamia, ja ne voivat myydä oikeuksia liitännäispalveluiden käyttöön muille konsortion jäsenille. Olemassa olevia liitännäispalveluita ovat esimerkiksi opinto-opas, opintojaksopalautejärjestelmä, lukkarikone sekä koulutushaku.

Peppi-järjestelmäkokoisuuden käyttöönotto edellyttää laajamittaista käyttöönottoprojektia, joka on suunniteltava huolella. Esimerkiksi korkeakouluissa pitkään käytössä olleiden opiskelijarekistereiden sisältämien tietojen siirtäminen Peppiin edellyttää useiden kuukausien työtä. Uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy usein myös toimintatapoihin ja prosesseihin liittyviä muutoksia, joiden suunnitteluun ja jalkauttamiseen on niin ikään varattava sekä henkilö- että aikaresursseja. Peppi-konsortio ei vastaa järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoihin liittyvistä tehtävistä, kuten järjestelmän asennuksesta tai projektinhallinnasta. Pepin käyttöönottoprojektia suunnittelevien organisaatioiden kannattaakin hankkia käyttöönoton tukea esimerkiksi konsortion kehittäjäjäseniltä.

Opiskelijan työpöytä

Opiskelijan työpöydällä opiskelijalla on käytettävissään seuraavat palvelut:

 • Omien henkilö- ja opiskeluoikeustietojen tarkastelu
 • Hops-toiminnallisuudet Ilmoittautumistoiminnallisuudet
 • Sopimuspankki
 • Suoritusote Ahot (Peppi-liitännäinen, tulossa osaksi ydin-Peppiä)
 • Lukkari (Peppi-liitännäinen)
 • Opetussuunnitelmat ja opinnot
 • Koulutushaku (Peppi-liitännäinen)
 • Opintojaksopalaute (Peppi-liitännäinen)

 

Opettajan työpöytä

Opettajan työpöydällä on käytettävissä seuraavat palvelut:

 • Opiskelijatietojen haku / katselu
 • Toteutukset ((haku, mallipohja, suunnittelu, ilmoittautumiset)
 • Arvioinnit ja suoritusten kirjaaminen
  • Toteutuksien arviointi ja suoritukset
  • Opintojaksojen arviointi
  • Hyväksiluvut
  • Opinnäytetyön arviointi
  • Kielilausekkeiden arviointi
 • Hopsien muokkaus, hops-ohjaus
  • Viestintä ohjaajan/opiskelijan välillä
  • Hops-ryhmän etenemisen seuranta
  • Ryhmien hallinta
 • Sopimuspankki
 • Työaikasuunnitelma
 • Työjärjestykset
 • Opintojaksopalaute (Peppi-liitännäispalvelu)
 • Työtilat ja oppimisympäristöt

Suunnittelijan työpöytä

Suunnittelijan työpöydällä on käytettävissä seuraavat palvelut

 • Koulutusten suunnittelu
 • Opiskelijavalinnan valmistelun suunnittelu
 • Opetussuunnittelu
 • Vuosisuunnittelu
 • Resurssiensuunnittelu- ja varauspalvelu (lukujärjestykset ja tilavaraukset)
 • Yksiköt (organisaatiot, ryhmät)
 • Työaikasuunnitelmat
 • Henkilöt

Korkeakoulupalveluiden työpöytä

Korkeakoulupalveluiden työpöydällä on käytettävissä seuraavat palvelut

 • Opiskelijoiden tuominen järjestelmään (OILI, Excel-/CSV)
 • Opiskeluoikeuden mallipohjat
 • Henkilö- ja opiskeluoikeustietojen hallinta
 • Suoritusrekisteri
 • Monipuoliset hakutoiminnallisuudet
 • Raportit & Tulosteet
 • Todistusmerkinnät
 • Ryhmät

Pääkäyttäjän työpöytä

Pääkäyttäjällä on käytettävissään seuraavat palvelut

 • Raporttipalvelu
 • Lokipalvelu
 • Käyttöoikeusmatriisi (peruskäyttöoikeusroolit käyttäjähallintajärjestelmästä, järjestelmässä toimintokohtaiset täsmennysmahdollisuudet)
 • Kieleistys
 • Koodistopalvelu
 • Läsnäolokausien ilmoittautumisajankohdat
 • Jäsentelyt
 • Tulostuspohjat
 • Liitännäispalveluiden kuvaukset
 • Sääntömoottori/validointipalvelu

Arkkitehtuurikuvaus

Peppi-järjestelmäkonaisuus on toteutettu palvelupohjaisena (SOA) alunperin Peppi-projektissa määritetyn arkkitehtuurin mukaisesti. Peppi-arkkitehtuuria suunniteltaessa on huomioitu mm. valtiovarainministeriön vaatimukset järjestelmäarkkitehtuurille (PERA), Raketti-hankkeessa määritellyt opetuksensuunnitteluun liittyvät skeemat ja käsitteet sekä Kuali-yhteisön toteuttamat opetussuunnitteluun liittyvät järjestelmämoduulit. Arkkitehtuuria on sittemmin päivitetty esimerkiksi Perusrekisteri-projektin yhteydessä, jossa oli tärkeää huomioida keskeiset viitearkkitehtuurit ja lainsäädäntö.

Pepin teknistä arkkitehtuuria on myös jatkuvasti evaluoitu toimialalla tapahtuvien rinnakkaisprojektien arkkitehtuureja vasten (esim. Ladok ja OTM). Käytettyjä teknologioita ja kehittämiskäytäntöjä on päivitetty konsortion linjausten mukaisesti, eli hallitusti ja yhteensopivuus säilyttäen.

Arkkitehtuurin keskeiset periaatteet

Peppi-arkkitehtuuri on suunniteltu palvelupohjaiseksi. Palvelupohjaisuus toteutuu seuraavien periaatteiden mukaan:

Sääntö 1, SOA-metodologia.

 • Tietoa käsitellään palveluiden/palvelurajapintojen kautta.
 • Palveluiden tulee olla autonomisia, toinen palvelu ei kontrolloi niiden toimintaa. Niitä voidaan ajaa hajautetusti. Ne eivät ole sidottuja toisen palvelun sisäiseen toimintaan.
 • Palveluiden tulee olla löyhästi sidottuja toisiinsa, palvelut ovat sidoksissa toisiinsa vain rajapintojen kautta. Tällöin palvelun sisäinen toteutus on vaihdettavissa.
 • Palveluita voidaan uudelleenkäyttää.

Sääntö 2, Standardeihin pohjautuvat rajapintaratkaisut

 • Rajapinnat julkaistaan SOAP-pohjaisina Webservice-rajapintoina tai Rest tyyppisinä rajapintoina. Ollennaista on, ettei julkaistu rajapinta luo riippuvuutta mihinkään tiettyyn alustaan.

Sääntö 3, Palvelurajapintojen erottaminen käyttöliittymistä

 • Käyttöliittymiä ei ole sidota tiukasti palvelun sisäiseen toteutukseen, jolloin palveluita voidaan uudelleenkäyttää ja käyttöliittymiä voidaan uudistaa moduuli kerrallan.

Järjestelmäarkkitehtuurin yleiskuvaus

Peppi-arkkitehtuurin perusteknologiana on Java ja sen päälle toteutetut avoimen lähdekoodin palvelinohjelmat ja sovelluskehykset.

Järjestelmäarkkitehtuurissa palvelut on erotettu käyttöliittymistä erillisiksi moduuleiksi. Palvelurajapinnat on julkaistu Rest ja/tai SOAP -tyyppisinä riippuen palvelusta ja sen käyttötarpeista. Palvelumoduulit asennetaan OSGi-säiliön tarjoavaan Servicemix -alustaan (yleensä useita instansseja), jonka avulla toteutetaan myös integraatiot muihin järjestelmiin hyödyntäen Apache Camel -teknologiaa. ServiceMix-instansseista muodostuu järjestelmän palvelukerros. Käyttöliittymäkerros, eli rooleihin perustuvat työpöydät, koostetaan Liferay Portal -instanssien avulla.

Peppi-liitännäiset

Peppi-tietojärjestelmäkokonaisuuden ohella useilla konsortion jäsenillä on omistuksessaan liitännäispalveluita, joita muiden konsortion jäsenten on mahdollista hankkia käyttöönsä. Tällä hetkellä tarjottavia liitännäisiä ovat esimerkiksi opinto-opas, opintojaksopalautejärjestelmä, lukkarikone sekä koulutushaku. Näiden lisäksi osa nykyisistä liitännäispalveluista, kuten ahot-palvelu, tullaan sisällyttämään Pepin versiokehitykesssä osaksi ydin-Pepin palveluvalikoimaa.